• #ettgottexempel

    Satsar din kommun på det unga vill?

Frågor och svar

Vad är syftet med ungdomskommunrankingen?
Att skapa uppmärksamhet på kommunernas satsningar för unga och samtidigt öppna upp för en bredare debatt om hur kommunernas satsningar bygger på det unga vill.

Hur görs ungdomskommunrankingen?
Rankingen bygger på data hämtade från den öppna databasen http://kolada.se. Resultatet är en sammanställning av nyckeltalen elevhälsa, musik- och kulturskola, fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar, kulturverksamhet, bibliotek, fritidsgårdar och studieorganisationer.

Vad visar resultatet av ungdomskommunrankingen?
Resultatet visar främst vilka kommuner som budgeterar mest respektive minst pengar på de utvalda nyckeltalen. Utifrån det får varje kommun ett rankingvärde från 1-290.

Vad säger rankingen om kvaliteten på verksamheten?
Rankingen visar bara hur mycket pengar kommunerna satsar på de nyckeltal som är med och säger ingenting om den faktiska kvaliteten på verksamheten.

Visar rankingen vilken som är Sveriges bästa ungdomskommun?
Nej, vi tror inte att den kommun som satsar mest pengar på unga per automatik är den bästa ungdomskommunen. Däremot tror vi att de bästa ungdomskommunerna är de som ger unga makt och gör dem delaktiga i de politiska besluten.

Tar rankingen hänsyn till kommunernas olika förutsättningar?
Rankingen tar inte hänsyn till kommunernas olika förutsättningar som storlek på kommunen, om det är en stads- eller landsbygdskommun eller om befolkningen är yngre eller äldre. Vi är medvetna om att det är faktorer som påverkar kommunernas satsningar.

Lämna en kommentar

KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7